دوره های گذرانده شد

 • درمان شناختی رفتاری
 • طرحواره درمانی
 • مقدمات روان تحلیلی
 • ذهن آگاهی
 • دوره روان تحلیلی یونگ
 • فعال ساز رفتاریی برای درمان افسردگی
 • دوره شخصیت شناسی
 • مدیریت خشم
 • اعتماد به نفس
 • کار گاه تفسیر MMPI
 • کارگاه شناخت اختلالات جنسی

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

کارشناسی ارشد بالینی

مقالات و انتشارات

سال 2020

Determining The clinical syndrome severity of borderline personality disorder based on primary object relation and defense mechanisms

سال 2019

Explaining the severity of clinical syndromes of borderline personality disorder based on maladaptive schemas and coping styles

سال 2014

 The investigation of effectiveness of written emotional discourse intervention on improving the quality autistic mothers((ISC))

سال 2015

Surveying the effectiveness of emotional disclosure intervention on reduction of stress and improvement of life quality of mother of children with autism

سال 2016

The relationship between Myers-Briggs personality types with defense mechanism in student with social anxiety disorder